Det dynamiska Konst­samfundet

Konstsamfundets ”Dynamic” kan kallas en grundsten.

I enlighet med sitt namn fungerar logon både som en stabil bas, också som ett verktyg, som illustrerar Konstsamfundets strävan att skapa en bättre framtid också för kommande generationer.

Den starka symbolen illustrerar på ett intressant sätt dialogen mellan Konstsamfundet, hela brandfamiljen, intressenter och övriga partners.

Dynamic-märket illustrerar den utveckling hos individer, inom näringslivet eller inom forskning och utbildning, som Konstsamfundet med sin verksamhet vill stöda och uppmuntra.

Logohelheterna kan, utöver brandfamiljens olika logotyper, också innehålla bilder som anknyter till verksamheten, samt animeringar eller relevant information.

Historieberättande

Vår dynamiska logo hjälper oss att skapa, berätta, illustrera och stärka Konstsamfundets unika brandhistoria.

Med dess hjälp kan vi t.ex. kommunicera olika kopplingar och sammanhang, uppträda tillsammans med de övriga medlemmarna i brandfamiljen, betona de olika logotypernas betydelse och lyfta fram enskilda framgångar.

Logon ger oss också möjlighet att på ett kreativt sätt berätta vår egen historia, på ett intressant och annorlunda sätt som man inte glömmer. Vi kan välja mellan att använda statisk eller levande bild i logohelhetens olika ”lådor” för att illustrera brandet och dess olika delar.

Exempel

Grundformen

Logon förekommer oftast i den här formen i Konstsamfundets material. Den berättelse vi vill förmedla placeras i det övre, större, blocket, och Konstsamfundet under.

Grundformen används i sammanhang där brandfamiljens övriga medlemmar, andra element eller t.ex. evenemang står i fokus, men där också Konstsamfundet skall lyftas fram.

Exempel

Familjeformen

När logobudskapets avsändare entydigt är Konstsamfundet (t.ex. stipendier, evenemang) ska logohelheten tydligtmarkera Konstsamfundets ledande roll och förhållandet t.ex. till familjens övriga brand. I de här fallen kan ett eller flera av logofamiljens övriga brand kopplas hierarkiskt till Konstsamfundet.

Familjeformen kan också användas för att illustrera en mindre formell koppling mellan Konstsamfundet och brandfamiljens övriga medlemmar, t.ex. genom att använda visuella element som illustrera värderingar eller traditioner.

Den frihet med vilken Dynamic-logon kan användas av brandfamiljens olika medlemmar i olika sammanhang, fungerar som exempel på Konstsamfundets öppenhet och kreativitet.  

Exempel

Partnerformen

Märket kan användas också för att illustrera en indirekt kontakt mellan Konstsamfundet och t.ex. stipendiemottagare och olika externa samarbetspartner.

Märket används i dessa sammanhang försiktigt och med stor omsorg, så att inga felaktiga kopplingar mellan Konstsamfundet och externa aktörer uppstår.

Exempel

Regler för använding av logon

Den dynamiska logon består av flera element som vi kan kombinera för att berätta en historia och illustrera vilken av brandfamiljens medlemmar budskapet gäller.

Alla logovarianter härleds från formspråket i logons grundform (1).

De olika kombinationerna som används vid historieberättande skapas genom att kombinera de större (2) eller de mindre (3) logoblocken. De kan kombineras fritt för att skapa olika helheter.

De olika blocken skall placeras vid sidan av grundformen eller ansluten vid hörn i förhållande till dess mittlinje. De olika elementen skall alltid hänga samman med logotypen.

Samma regler gäller då elementen byggs ihop till större helheter. Så säkras att de olika tillämpningarna ger ett systematiskt, logiskt och enhetligt intryck. 

Rätt

Fel