Dynaaminen Konst­samfundet

Konstsamfundetin ”Dynamic” tunnusta voidaan ajatella peruskivenä.

Nimensä mukaisesti se toimii vakaan alustan lisäksi työkaluna, joka kuvastaa Konstsamfundetin aktiivista roolia luomassa parempi tulevaisuus myös seuraavalle sukupolvelle.

Vahva symboli kuvastaa kiinnostavalla tavalla myös Konstsamfundetin, brändiperheen ja muiden sidosryhmien ja kumppaneiden vuorovaikutusta.

Dynamic merkki kuvastaa sitä yksittäisten ajatusten, liiketoiminnan, tutkimuksen tai koulutuksen kehitystä, jota Konstsamfundet toiminnallaan vaalii ja edistää.

Brändiperheen logojen lisäksi kokonaisuus voi sisältää toimintaan liittyviä kuvia, animoitua sisältöä tai keskeistä tietoa.

Tarinankerronta

Dynaaminen logomme auttaa meitä luomaan, kertomaan, kuvittamaan ja vahvistamaan Konstsamfundetin ainutlaatuista bränditarinaa.

Sen avulla voimme viestiä eri yhteyksiä ja vuorovaikutuksia, esiintyä brändiperheemme rinnalla, painottaa kaikkien brändien olemassaolon merkitystä ja korostaa yksittäisiä saavutuksia jne.

Se korostaa perheemme brändien itsenäistä roolia, samalla kun se osoittaa heidän yhteytensä Konstsamfundetiin.

Logomme tarjoaa meille myös mahdollisuuden kertoa luovasti omaa tarinaamme – kiinnostavasti, erottuvasti ja muistettavasti. Se sallii sekä staattisen että liikkuvan kuvan käytön laatikoissa kuvastamassa brändiä ja sen toimintoja.

Esimerkkejä

Perusmuoto

Logo ilmenee Konstsamfundetin materiaaleissa useimmiten tässä muodossa. Esimerkiksi tarina, jota haluamme jakaa esiintyy ylemmässä, suuremmassa paneelissa ja Konstsamfundet alla.

Perusmuotoa käytetään yhteyksissä, joissa brändiperheemme jäsenet, muut elementit tai esimerkiksi tapahtumat saavat päähuomion, mutta haluamme korostaa myös omaa osuuttamme kokonaisuudessa.

Esimerkkejä

Perhemuoto

Kun viestin allekirjoittajana toimii Konstsamfundet (esim. apurahat, tapahtumat jne.), merkki osoittaa selkeästi Konstsamfundetin johtavan roolin sekä suhteen esimerkiksi brändiperheeseen. Näissä tapauksissa esimerkiksi yksi tai useampi perheenjäsen voidaan liittää hierarkisesti Konstsamfundetin yhteyteen.

Perhemuotoa voidaan käyttää myös ilmaisemaan avoimempaa yhteyttä Konstsamfundetin ja brändiperheen välillä esimerkiksi perinteen, periaatteiden tai visuaalisten esimerkkien kautta.

Konstsamfundetin luovuutta ilmentää osaltaan se vapaus, jota brändiperheen ja muun sisällön esittämiselle sallitaan eri yhteyksissä.


Kumppanimuoto

Merkkiä voidaan käyttää myös osoittamaan epäsuoraa yhteyttä Konstsamfundetin ja esimerkiksi apurahan saajien, eri ulkoisten kumppaneiden yms. välillä.

Merkkiä käytetään tässä yhteydessä erityisen harkiten, jotta ei synny vääriä mielikuvia Konstsamfundetin ja ulkoisten kumppaneiden välisestä suhteesta.

Esimerkkejä

Ohjeet logon käyttöön

Dynaaminen logo koostuu useista elementeistä, joita yhdistelemällä voimme kertoa tarinaa ja selventää mitä Konstsamfundetin sisarusbrändiä viesti erityisesti koskee.

Kaikki variaatiot on johdettu perusmuodon muotokielen pohjalta (1).

Tarinankerronnan eri yhdistelmät syntyvät joko suuremman (2) tai pienemmän (3) lohkon elementeistä, joita voi vapaasti yhdistää synnyttämään eri kokonaisuuksia.

Esimerkiksi sisarusbrändien eri elementit tulee sijoittaa rinnan perusmuodon kanssa tai suhteessa sen keskilinjaan. Elementtien tulee aina liittyä tai toimia logotyypin jatkumona.

Samat säännöt pätevät myös elementtien yhdistämisessä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Näin varmistamme, että eri sovellukset luovat systemaattisen ja loogisen, aina yhtenäisen kokonaisuuden.

Oikein

Väärin